Ramme for en voldspolitik

 

Nedenstående politik er en ramme for et muligt indhold i en voldspolitik. 

 

 

Voldspolitik

 
 
Formål:
 
Virksomheden ønsker at sikre, at vold og trusler i forbindelse med arbejdet forebygges, og at der tages hånd om de medarbejdere, der udsættes. Forebyggelsen skal ske i et konstruktivt samarbejde mellem samarbejdsudvalg, arbejdsmiljøorganisation, ledere og medarbejdere på arbejdspladsen. 
 
 
Målsætninger:
 
Politikken skal sikre, at medarbejdere og ledelse gør en aktiv indsats i forhold til forebyggelse af vold og har aftalt retningslinjer for, hvordan man håndterer situationer, hvor vold og trusler om vold på trods af den forebyggende indsats alligevel opstår.
 
Det er herudover målsætningen:
 • at indsatsen skal bidrage til øget tryghed og trivsel hos medarbejderne, og at vold og trusler ikke accepteres som et vilkår i arbejdet
   
 • at understøtte et åbent og tillidsfuldt samarbejde mellem ledere og medarbejdere om vold og trusler, så problemstillinger kan tages op til drøftelse på et tidligt tidspunkt 
   
 • at politikken skal medvirke til at der tages initiativer, der fremmer forebyggelse af vold og trusler på den enkelte arbejdsplads
   
 • at der er klarhed over, hvor og hvordan forhold skal anmeldes, registreres og følges op  
 
Aktiviteter / Retningslinjer
 • Arbejdsmiljøorganisationen skal sikre at nyansatte og øvrige medarbejdere har kendskab til denne politik
   
 • Vurderingen af risikoen og forebyggelsen af vold og trusler skal ske i forbindelse med arbejdspladsvurderingen, og arbejdsmiljøorganisationen inddrages i forbindelse hermed
   
 • Vold og trusler om vold skal anmeldes som arbejdsulykker gennem EASY på lige fod med andre ulykkestilfælde. Lederen skal sikre, at anmeldelsen finder sted og arbejdsmiljøgruppen skal medvirke til at undersøge ulykken og foreslå tiltag, der forebygger yderligere arbejdsulykker af samme karakter. Handlingsplaner herfor indgår som en del af APV'en
   
 • Lederen vurderer i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanten og den voldsramte, om episoden skal anmeldes til politiet
   
 • Medarbejdere som udsættes for vold eller trusler har krav på ledelsens og kollegers støtte og opmærksomhed og ret til professionel hjælp
   
 • Virksomheden har indgået aftale med Y-firma, som giver arbejdspladsen mulighed for at rekvirere hjælp i tilfælde af alvorlige hændelser, der sker på arbejdet. Retningslinjer for anvendelsen er beskrevet i aftalen, der kan findes på intranettet
   
 • Leder eller kollega giver den ramte kollega den førstehjælp, der er behov for - ikke mindst nærvær. Den ramte er forpligtiget til at modtage denne bistand. Kan denne hjælp ikke stå alene ydes psykolog eller anden ekspertbistand gennem ovennævnte aftale med Y-firma
   
 • Medarbejdere og ledere tilbydes kursus i konfliktforebyggelse, konflikthåndtering og krisehjælp