Fakta om ulykker og anmeldelse af ulykker

 

Arbejdsmiljøforholdet og kravene

Ved en arbejdsulykke forstås en pludselig, uventet og skadevoldende hændelse, der sker i forbindelse med arbejdet, og som medfører personskade.

 

Medarbejdere skal oplyses om hvilken risiko, der er, for ulykker på arbejdspladsen.

 

Medarbejderne skal instrueres og oplæres, så de kan udføre arbejdet på en farefri måde.

 

Ulykker skal analyseres og forebygges.

 

Arbejdsgiveren skal snarest og inden 9 dage efter første fraværsdag anmelde arbejdsulykker, der medfører uarbejdsdygtighed i 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring via Arbejdstilsynet eller via www.virk.dk.

 

En arbejdsulykke, herunder en kortvarig skadelig påvirkning af højst 5 dages varighed, der antages at kunne begrunde krav på ydelser efter loven, har arbejdsgiveren desuden pligt til at anmelde snarest muligt og senest 9 dage efter skadens indtræden til sit forsikringsselskab eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

 

Den tilskadekomne har selv ret til at anmelde skaden til de samme instanser, hvis arbejdsgiveren ikke gør det.

 

Generelt er fristen for anmeldelse af arbejdsskader 1 år efter ulykken for andre end arbejdsgiveren (en frist iht. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings regler).

 

 

Anmeldepligten gælder f.eks. også ved:

  • færdselsuheld, når færdslen er sket som led i et arbejde såvel for en arbejdsgiver som arbejdsgiver selv. Anmeldepligten gælder ikke ved ulykker på vej til og fra arbejde, med mindre dette indgår som en del af arbejdet, f.eks. ved kørsel fra én adresse til en anden adresse
  • ulykkestilfælde, der sker om fredagen, og hvor den tilskadekomne møder om mandagen, men har været ”uarbejdsdygtig” lørdag og måske søndag.

Anmeldelse sker i elektronisk form via www.virk.dk eller www.at.dk. 

 

Virksomhedens arbejdsmiljøorganisation (herunder arbejdsmiljørepræsentanten) har ret til at se anmeldelsen. Arbejdsmiljøorganisationen skal bruge den i sin undersøgelse af ulykken. Ved undersøgelsen skal arbejdsmiljøorganisationen søge at finde årsagen til ulykken og søge at gennemføre løsninger, der kan hindre en gentagelse.

 

Arbejdsgiveren skal desuden give den tilskadekomne en kopi af anmeldelsen.

Alle har ret til at anmelde arbejdsulykker og kortvarige skadelige påvirkninger til Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

 

Ønsker skadelidte at rejse en erstatningssag, anmelder arbejdsgiveren dette til sit forsikringsselskab. Hvis arbejdsgiveren er selvforsikret eller ikke har tegnet forsikring, skal anmeldelsen ske til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Forinden dette sker, skal den behandlende læge, der først har behandlet skadelidte efter arbejdsulykken, udfylde en lægeerklæring på anmeldelsen.

 

  

Gode råd om tiltag og løsninger

Hvis APV og arbejdsmiljørunderinger udføres perfekt, skulle ulykker i udgangspunktet helt kunne forhindres, idet man herved havde set alle farer og forebygget dem.

 

Forekommer en ulykke alligevel eller er lige ved at ske (nærved-ulykke), gælder det om at lære af hændelsen og forhindre, at det sker igen.

 

Faldulykker er ud over voldsulykker den oftest forekommende ulykkestype blandt vagtpersonale. Hertil kommer i mindre omfang trafikulykker og sjældnere andre former for ulykker. 
 

 

 

Forebyggelse af ulykker

Forebyggelse af voldsulykker behandles i faktaarket "Trusler, vold og chokerende begivenheder".

 

For bedst at forebygge faldulykker er det vigtigt, at vagtvirksomheden sammen med kunder og i egen virksomhed laver en APV-kortlægning, så det kan klarlægges:

  • om adgangsvejene er i forsvarlig stand, herunder sikring af adgangsveje om vinteren i forbindelse med sne og is
  • om de områder, hvor vagterne skal færdes, har en orden og ryddelighed, der sikrer at man ikke falder over, glider i eller støder imod noget

    (se faktaarket om Fald og snublen.)

  • om der er passage af farlige steder, fx steder med nedstyrtningsfare
  • om belysningsforholdene evt. kræver ekstra belysning medbragt (fx når man f.eks. skifter fra et oplyst rum til en mørk kælder eller gård)
  • om man skal bære personlige værnemidler som fx godkendte hjelme eller sikkerhedsfodtøj, der yder tilstrækkelig beskyttelse mod glid, gennemtrængning mv.

Fundne problemer løses med en handlingsplan som en del af APV’en.

 

Et godt tiltag for at forebygge trafikulykker er at sende de, der kører bil, på kurser i køreteknik herunder kørsel i glat føre. Kurserne bør indeholde tilstrækkelig praksis til, at de nødvendige færdigheder når at blive indlært.

 

I forbindelse med visse særlige opgaver kan skud- eller stiksikre veste forebygge særligt alvorlige skader. Skudsikre veste til kvinder skal være designet til kvinder.
 

 

God analyse af ulykker og nærved-ulykker

Start med at få fuldstændig hold på, hvad der skete, og find herefter ud af, hvorfor det kunne ske.

Led efter de bagvedliggende årsager – så bliver løsningerne bedre.

 

F.eks. er en vagt ikke nødvendigvis kluntet, hvis han falder under en rondering på grund af mange emner, der roder på gulvet.

 

I stedet mangler der måske en skriftlig regel hos kunden om, at der skal være ryddeligt, og at der ikke må placeres emner ude på gulvet.

 

Det kan også være, at denne regel var besluttet, men ikke var blevet overholdt i kundens virksomhed.

 

Eller vagten gik i et område, som ikke var aftalt med kunden.

 

Hver af årsagerne kræver forskellige løsninger, som kan medvirke til at forebygge en gentagelse. – Hvis årsagsanalysen ender med, at det blot var fordi vagten var kluntet, eller at ulykken var et hændeligt uheld, vil det blot være et spørgsmål om tid, før en lignende ulykke sker igen.

 

God instruktion, oplæring og tilsyn

 

En væsentlig faktor mhp. forebyggelse er, at alle medarbejdere har tilstrækkelig viden om det arbejde, de skal udføre, - også i forhold til sundhed og sikkerhed.

 

Så det skal afklares, om alle har fået den nødvendige instruktion og oplæring, og om de rent faktisk bruger denne viden i deres arbejde.

 

Læs mere om ulykkesforebyggelse på http://www.forebygulykker.dk

Undgå farlige tunge løft. - Læs mere i Fakta om tunge løft og bæringer.

Anvend sikkerhedssko og hjelm, hvor det er påkrævet.

 

Gode links: