Ramme for graviditetspolitik

Nedenstående politik er en ramme for et muligt indhold i en graviditetspolitik. 

 

 

Graviditetspolitik

 

Formål:  

 

I vores virksomhed er den enkelte medarbejder en vigtig ressource, og med denne graviditetspolitik ønsker vi at skabe en god og tryg arbejdsplads også for den gravide og hendes ufødte barn. 

 

 

Målsætninger: 

 

At arbejdet for den gravide planlægges og tilrettelægges, så det kan udføres sundhedsmæssigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt for derigennem at sikre, at den gravide kan forblive på arbejde indtil planlagt orlov.

 

At der skabes de bedste betingelser for den gravide, så det at være gravid er foreneligt med det daglige arbejde.

 

 

Aktiviteter / Retningslinjer

 • Målsætningerne nås ved, at den gravide tidligst muligt informerer om graviditeten til nærmeste leder.
   

 • Arbejdstilsynets og BAR service- og tjenesteydelsers vejledninger skal overholdes. De væsentlige faktorer inddrages i arbejdspladsvurderingen og den individuelle vurdering af den gravides arbejdsplads.
   

 • Alle arbejdspladser er via APV til enhver tid bedømt i forhold til egnethed for en gravid medarbejder. Det afklares, om der er behov for hjælp fra kolleger i særlige situationer.
   
 • Der udarbejdes en plan for den enkelte gravide. Hvis den gravides arbejdsplads skønnes uegnet, omplaceres den gravide i graviditetsperioden til en egnet arbejdsplads, hvis det er realistisk muligt. Den gravides ønsker imødekommes så vidt muligt, men der forventes en positiv indstilling af den gravide i forhold til den midlertidige omplacering.
   
 • Alle med ledelsesansvar, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter fører tilsyn med, at den gravides arbejdsmiljøforhold er hensigtsmæssige. Der tales graviditet og arbejdsplads med den gravide under hele graviditetsperioden.
   

 • Det forventes, at alle medarbejdere viser hensyn til gravide kolleger ved at hjælpe, så den gravide kan undgå tunge løft eller andre risikable belastninger. Ligeledes at man gerne midlertidigt stiller sin normale arbejdsplads eller arbejdsopgaver til rådighed, så den gravide kan omplaceres.
   

 • Den gravide kan efter eget ønske og ved behov blive vejledt af en ekstern arbejdsmiljørådgiver med henblik på at forebygge belastninger.
   

 • Arbejdsmiljøorganisationen inddrager eksterne arbejdsmiljørådgivere ved behov for bistand til APV eller den individuelle vurdering af arbejdspladser i forhold til gravide.
   

 • Gravide pålægges så vidt muligt ikke overarbejde eller nat- og skifteholdsarbejde. Nødvendige pauser kan holdes, og der kan indtages regelmæssige måltider.
   

 • Under fraværsperioder er den gravide indstillet på at kunne blive kontaktet af nærmeste leder, arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant med henblik på at afklare, om årsagen til fraværet er arbejdsbetinget, og om relevante tiltag vil kunne reducere fraværet. Kontakten tages ligeledes for at bevare den bedst mulige tilknytning mellem den gravide og virksomheden.