Fakta om nyansatte

 

Arbejdsmiljøforholdet og kravene

 

Man kan som nyansat både være ny på arbejdsmarkedet, ny i branchen, ny på arbejdspladsen eller have fået ny funktion på arbejdspladsen.

 

Andelen af ulykker, hvor skadelidte er kommet til skade inden for det første års ansættelse, er steget meget i de senere år og har altid været relativ stor. En forebyggende indsats er meget nødvendig, - også for det uniformerede personale.

 

Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for oplæring og instruktion af nyansatte. Arbejdsgiveren har også pligt til at føre tilsyn med, at den nyansatte udfører arbejdet forsvarligt.

 

 

 

Arbejdsgiverens pligt kan opfyldes ved:

 • at afklare, om den nyansatte er kvalificeret til at udføre sine opgaver.
   
 • at fastlægge, hvem der er ansvarlig for denne afklaring og hvornår.
   
 • at afklare hvordan oplæring skal ske (fx ved forevisning, sidemandsoplæring, træning, kurser og klarlægning af tidligere erfaringer).
   
 • at afklare hvordan den nyansatte skal informeres om arbejdsmiljø, fx personligt af lederen, af kollegaer, via møder, referater, opslag, instrukser, brugsanvisninger og APV.
   
 • at afklare hvordan det sikres, at den nyansatte har forstået og følger instruktioner og vejledninger. 
   
 • at sikre at instruktionen bliver gennemført.

 

 

Gode råd om tiltag og løsninger

 

Lav en liste over de emner, de nyansatte skal instrueres i. Listen kan fx indeholde følgende:

 • Generelle sikkerhedsregler og afdelingsbestemte sikkerhedsregler 
 • Adfærd i arbejdet - herunder forebyggelse af konflikter, trusler og vold
 • Kommunikationsudstyr 
 • Kommunikation med kolleger
 • Retningslinjer for alarmering ved ulykker, trusler og vold
 • Sikkerhedsudstyr
 • Arbejdsbeskrivelser
 • Funktionsbeskrivelser
 • Øvrige arbejdsmiljøforhold - evt. med udgangspunkt i APV'en. 

 

Sørg for en grundig oplæring ved sidemand eller instruktør og aftal, hvordan I følger op.

Sørg for at de ansvarlige for instruktion og tilsyn kender deres opgave og ved, hvad der forventes af dem.

 

 

Gode links: