Politikker til støtte for arbejdsmiljøet

 

 

Denne side indeholder inspirationstekster til små og mellemstore virksomheder, som kan anvendes, hvis I ønsker at etablere en overordnet arbejdsmiljøpolitik og andre politikker til fremme af et godt arbejdsmiljø.

 

Politikkerne kan være selvstændige politikker eller delpolitikker under en personalepolitik, og indgår i en sammenhæng med virksomhedens øvrige drift og økonomi.

 

Bortset fra en rygepolitik stilles der ingen lovkrav til virksomheder om at udarbejde politikker, men ud over APV kan politikker medvirke til at målrette forskellige arbejdsmiljøindsatser til stor gavn for din virksomhed.

 

Vær opmærksom på at der kan være overenskomstmæssige aftaler, hvor der stilles krav om udfærdigelse af specificerede politikker.

 

Ønsker I at blive arbejdsmiljøcertificeret, er der krav om en skriftlig arbejdsmiljøpolitik.

 

 

Formålet med politikker

 

En politik i denne sammenhæng giver mening, hvis den tjener et godt formål og kan medvirke til bedre trivsel og arbejdsmiljø for både medarbejdere og ledelse i en virksomhed.

 

En politik er også en del af virksomhedens ansigt udadtil og kan bl.a. give virksomheden et godt socialt image, der kan sikre bedre rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

 

En politik skulle gerne samtidig være med til at skabe og forankre en positiv kultur og gode værdier i virksomheden.  
 

 

Hvordan udvikle en politik?

 

Det er afgørende, at en politik tilpasses din egen virksomhed.

Forslagene til de forskellige politikker på denne side er tænkt som inspiration til mulige formuleringer og ideer til indhold til brug for jeres arbejde med at etablere en politik.

 

For at en politik skal komme til at virke efter hensigten, er det vigtigt, at både ledelse og medarbejdere bliver involverede fra start og er motiverede. Føler medarbejderne ikke nogen tilknytning til den nye politik og føler de ikke, at den passer til den arbejdsplads, de arbejder på, så vil politikken med stor sandsynlighed blive begravet den dag, den bliver taget i brug.

 • Initiativet til at udarbejde en politik kan f.eks. udspringe fra ledelsen eller via fælles drøftelser i samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg.
   
 • For at sikre et godt forløb bør en arbejdsgruppe nedsættes med deltagelse af ledelse og medarbejdere.
   
 • En eller flere tovholdere bør udpeges med veldefinerede opgaver til at føre processen igennem.
   
 • Det er meget væsentligt, at krævede ressourcer i form af tid, økonomi mv. er til stede.
   
 • Det er ligeledes afgørende, at alle medarbejdere inddrages i en dialog gennem hele processen, og at informationsniveauet er højt, således at alle hele tiden er opdaterede i forhold til tiltagene.
   
 • Når en politik er formuleret og formidlet, evalueres dens forankring i virksomheden. En sådan evaluering sikrer, at politikken kan omsættes til handling og danner desuden baggrund for opdatering og videreudvikling.  

 

Skabelon for opbygningen af en politik

 

Politikker om et givent emne/forhold kan have meget forskellige udformninger og formuleringer. 

 

Følgende bør dog være indeholdt, hvis det giver mening:

 1. Formålet med politikken (må gerne afspejle værdier, holdninger, hensigter mv.)
   
 2. Målsætninger 
   
 3. Aktiviteter / Retningslinjer. - Hvordan indfries formål og målsætninger, hvem har ansvar/pligter og hvordan er rammerne? 

 

I menuen til venstre kan du vælge en ramme for indholdet af en overordnet arbejdsmiljøpolitik og 10 delpolitikker til fremme af et godt arbejdsmiljø. 

Som nævnt er teksterne til inspiration.