Fakta om farlige stoffer og materialer

 

Arbejdsmiljøforholdet og kravene

Ved farlige stoffer forstås alle stoffer, der kan have en uønsket effekt på de mennesker, der bliver udsat for stofferne.

Arbejdet skal i alle led planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Unødig påvirkning fra stoffer og materialer skal undgås. Bestemmelserne gælder både for farlige og ikke farlige stoffer og materialer.

 

Som vagt kommer man normalt ikke ud for kontakt med farlige stoffer. Det kan dog ske ved utilsigtede udslip i virksomheder, hvor vagten færdes, eller ved brande med udvilking af skadelig røg.

 

Der er følgende regler vedr. arbejde med farlige kemikalier for de virksomheder, der har sådanne, og som er nødvendige at kende for vagtvirksomheden:

  • Farlige stoffer, materialer og arbejdsprocesser skal erstattes med ufarlige, mindre farlige eller mindre generende stoffer, materialer og arbejdsprocesser
  • Der skal sørges for god almen ventilation og i tilfælde af luftforurening med bl.a. farlige stoffer også procesventilation
  • Der skal være en fortegnelse over de farlige stoffer og materialer, der bruges
  • Der skal være sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger på alle farlige stoffer og materialer
  • Visse stoffer skal opbevares aflåst i et giftskab, der er mærket med advarselsskilte. - Stoftyperne er angivet i §24 i Miljøstyrelsens klassificeringsbekendtgørelse
  • Der skal anvendes egnede værnemidler. (Oplys om dette i arbejdspladsbrugsanvisningerne.) 
  • Antallet af medarbejdere, der udsættes for farlige stoffer skal begrænses.

 

Miljøministeriets bekendtgørelse om stoffer og produkter kræver, at kemikalier, der kan udgøre en fare for brugeren, skal mærkes.

Mærkningen består af et faresymbol og en eller flere H-sætninger, der signalerer, hvilken slags fare, der er forbundet med udsættelse for stoffet eller produktet.

Der skal også mærkes med H-sætninger og P-sætninger, der giver oplysning om risici og sikkerhedsforanstaltninger.

 

Følgende mærkater anvendes til at mærke farlige stoffer:

 

 

 

  

 

Krav og gode råd om tiltag og løsninger

Vagter, der kommer i virksomheder, hvor der er farlige stoffer og materialer, skal kende til farerne, og hvordan de forebygger mulige påvirkninger af f.eks. åndedrætsorganer, øjne og hud.

 

APV’en anvendes til at skabe overblikket over risikable arbejdssituationer. APV’en skal laves, når man starter på en ny virksomhed og vedligeholdes, så den hele tiden er up to date. Vagtvirksomheden, der er arbejdsgiver for vagtpersonalet, skal i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen (i små vagtvirksomheder uden arbejdsmiljøorganisation - de ansatte) udarbejde en APV og arbejdspladsbrugsanvisninger. I de tilfælde hvor vagterne opholder sig i virksomheder med kemi, skal vagtvirksomheden supplere APV'en med den særlige kemiske APV.

Vagtvirksomheden skal ved udarbejdelse af den kemiske APV samt arbejdspladsbrugsanvisningerne specielt fokusere på risici og forholdsregler i tilfælde af ulykker eller udslip, fx fra dryppende ventiler og utætte rør og beholdere med kemiske stoffer og materialer.

Fx butikker, hvis ansatte ikke selv arbejder med farlige stoffer og materialer, skal også udarbejde den kemiske APV og arbejdspladsbrugsanvisninger for de farlige stoffer og materialer, de har stående på hylderne med henblik på salg.

 

Sammen med virksomheden/kunden skabes et overblik over faremærkede stoffer, der vil kunne udgøre en risiko for vagten ved udslip eller brand. 

I APV-handlingsplanen noteres, om vagten i det hele taget må bevæge sig ind i lokalerne/området, og i fald om der så skal anvendes personlige værnemidler. Værnemidlerne skal være let tilgængelige for vagterne, og de skal stilles til rådighed af arbejdsgiveren (vagtvirksomheden). Selv om vagtvirksomheden aftaler med de virksomheder, hvor der udføres vagt, at disse virksomheder stiller personlige værnemidler til rådighed, er det arbejdsgiveren, der er ansvarlig og skal fremskaffe værnemidler, såfremt aftalen ikke overholdes. 

 

Hvis der er risiko for, at vagten udsættes for en påvirkning fra et farligt stof (fx ser et udslip eller spild på gulvet), skal han præcis vide, hvad han skal gøre. Dette står angivet i den lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisning for stoffet, der skal findes let tilgængelig i kundevirksomheden.

Vagten skal vide, hvor de af hans arbejdsgiver udarbejdede brugsanvisninger befinder sig. Arbejdsgiveren skal instruere vagten, og dernæst skal vagten sætte sig grundigt ind i anvisningerne. 

 

Personlige værnemidler kan f.eks. være handsker, sikkerhedsbriller, åndedrætsværn og sikkerhedsfodtøj.

 

Hvis kontrolcentralen akut får kendskab til mulige farlige påvirkninger i en virksomhed, skal den sørge for at give vagterne instruks, inden de går ind.
 

Blækpatroner

Hvis blækket, der anvendes til indfarvning af pengesedler, er faremærket, skal der udarbejdes en arbejdspladsbrugsanvisning.
I almindelighed vil sikkerhedsdatablade, suppleret med et udfyldt tillægsskema kunne anvendes direkte som arbejdspladsbrugsanvisning. Anvend f.eks. tillægsskemaet i At-vejledning C.0.11 ”Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer”.
 
Anvend altid handsker, når der håndteres sedler indfarvet med blæk.