Fakta om ulykker og anmeldelse af ulykker

 

Arbejdsmiljøforholdet og kravene

 

En arbejdsulykke er en personskade forårsaget af en hændelse, der er sket pludseligt i forbindelse med arbejdet.

 

Arbejdsgiveren skal, når han er bekendt med ulykken, snarest og inden 9 dage efter første fraværsdag anmelde arbejdsulykker, der medfører uarbejdsdygtighed i 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, til Arbejdstilsynet og i den forbindelse til forsikringsselskab / Arbejdsskadestyrelsen.

 

Arbejdsgiveren har desuden pligt til at anmelde en arbejdsulykke uden efterfølgende fravær snarest muligt og senest 9 dage efter skadens indtræden til det forsikringsselskab, hvor forsikringen er tegnet, hvis den antages at kunne begrunde krav på ydelser efter loven. Hvis arbejdsgiveren er selvforsikret eller ikke har tegnet forsikring, skal anmeldelsen ske til Arbejdsskadestyrelsen.

 

Anmeldepligten gælder fx også ved:

  • færdselsuheld, når færdslen er sket som led i et arbejde såvel for en arbejdsgiver som arbejdsgiver selv. Anmeldepligten gælder ikke ved ulykker på vej til og fra arbejde, med mindre dette indgår som en del af arbejdet, f.eks. ved kørsel fra én adresse til en anden adresse
  • ulykkestilfælde, der sker om fredagen, og hvor den tilskadekomne møder om mandagen, men har været ”uarbejdsdygtig” lørdag og måske søndag
  • voldsulykker, fx hvis en dyrepasser overfaldes af publikum eller bliver bidt af et dyr.

Den tilskadekomne og andre kan anmelde en arbejdsulykke, hvis arbejdsgiveren ikke gør det.

 

Generelt er fristen for anmeldelse af arbejdsskader 1 år efter ulykken for andre end arbejdsgiveren (en frist iht. Arbejdsskadestyrelsens regler).

 

Arbejdsgiveren skal give den tilskadekomne en kopi af anmeldelsen.

 

 

Ulykker skal analyseres og forebygges.

 

Virksomhedens arbejdsmiljøorganisation (herunder arbejdsmiljørepræsentanten) har ret til at se anmeldelsen. Arbejdsmiljøorganisationen skal bruge den i sin undersøgelse af ulykken. Ved undersøgelsen skal arbejdsmiljøorganisationen søge at finde årsagen til ulykken og søge at gennemføre løsninger, der kan hindre en gentagelse.

 

Indenfor området zoologiske haver bør der især være fokus på arbejdet med dyrene, redskaber, maskiner, intern transport og færden, tunge løft, kemiske stoffer og materialer og farer for fald.  

  

 

Gode råd om tiltag og løsninger

 

Hvis APV og arbejdsmiljørunderinger udføres grundigt, skulle ulykker i udgangspunktet kunne forhindres, idet man herved havde set alle farer og forebygget dem.

 

Skulle en ulykke alligevel forekomme eller være lige ved at ske (nærved-ulykke), gælder det om at lære af hændelsen og forhindre, at det sker igen.

 

 

God analyse af ulykker og nærved-ulykker

 

Etabler en fast procedure efter ulykker og nærved-ulykker. Start med at få fuldstændig hold på, hvad der skete, og find herefter ud af, hvorfor det kunne ske.

 

Led efter de bagvedliggende årsager – så bliver løsningerne bedre. Bliv ved med at spørge hvorfor, indtil der ikke er flere "fordi'er".

 

Fx er en medarbejder ikke nødvendigvis kluntet, hvis han falder i et depot, hvor pladsen er trang på grund af mange emner, der er anbragt på gulvet.

 

I stedet mangler der måske en skriftlig regel om, at depotet skal være ryddeligt, og at der ikke må placeres emner ude på gulvet.

 

Det kan også være, at denne regel var besluttet, men ikke blev overholdt, enten fordi personen ikke kendte reglen eller var ligeglad.

 

Hver af årsagerne kræver forskellige løsninger, som kan medvirke til at forebygge en gentagelse. – Hvis årsagsanalysen ender med, at det blot var fordi medarbejderen var kluntet, eller at ulykken var et hændeligt uheld, vil det blot være et spørgsmål om tid, før en lignende ulykke sker igen.

 

 

God instruktion, oplæring og tilsyn

 

En væsentlig faktor mhp. forebyggelse er, om alle medarbejdere har tilstrækkelig viden om det arbejde, de skal udføre, - også i forhold til sundhed og sikkerhed.

 

Så det skal afklares, om alle har fået den nødvendige instruktion og oplæring, og om de rent faktisk bruger denne viden i deres arbejde.

 

 

Læs mere om ulykkesforebyggelse på Forebygulykker.dk og på EASY Forebyggelse

 

 

 

Gode links: