Fakta om rigning

 

Arbejdsmiljøforholdet og kravene 

 

Riggerarbejde er et område forbundet med mange risici for arbejdsulykker.

Det gælder især faren for selv at falde ned under arbejdet, eller at emner falder ned fra stor højde. 

 

Faldsikring skal bruges, hvis arbejde i højden ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres forsvarligt.

 

Arbejdsgiveren skal stille egnet faldsikringsudstyr til rådighed, når arbejdssituationen efter en konkret vurdering kræver det.

Arbejdsgiveren skal sørge for vedligeholdelse og renholdelse af faldsikringsudstyret.

Faldsikringsudstyret skal bruges straks ved arbejdets begyndelse, under hele arbejdet og i de arbejdsområder, hvor det er påkrævet.

Inden faldsikringsudstyret tages i brug, skal brugeren have modtaget instruktion i brug af udstyret og oplysning om faren ved ikke at bruge det. Brugeren skal desuden oplæres, og – hvis det er nødvendigt – trænes jævnligt i at bruge det.

Brugeren skal instrueres i plan for redning efter et fald, herunder redningsudstyr, da der hurtigt kan opstå skader på en hængende person. 

 

Der skal tages tilstrækkelige forholdsregler, således at emner ikke falder ned.

 

Alt udstyr skal være i orden og imødekomme lovens krav - se links nedenfor.

 

Medarbejdere skal oplyses om hvilken risiko, der er, for ulykker forbundet med riggerarbejde.

 

Medarbejderne skal instrueres og oplæres, så de kan udføre arbejdet på en farefri måde.

 

Ulykker skal analyseres og forebygges.

 

 

Gode råd om tiltag og løsninger 

 • Gennem APV og arbejdsmiljørunderinger skal alle risici i forbindelse med riggerarbejde kortlægges og problematikker skal løses, således at ulykker forebygges 
 • Det skal sikres, at alle har en fyldestgørende uddannelse, har modtaget den nødvendige instruktion og vist, at instruktionen anvendes under arbejdet. Der findes uddannelser i Danmark, og der arbejdes på at indføre en riggercertificering, hvor Svensk Teaterteknisk Forening er primus motor. I Danmark er EUC Nord fra Frederikshavn involveret i projektet. 
 • Alt udstyr skal være i orden. Wirer, tove, låse, sjækler, rundsling, karabinhager, mv. skal have en tilstrækkelig styrke til at kunne klare de belastninger, de udsættes for. Taljer og  fly-/ophængspunkter skal være sikre og kunne bære. Arbejd med en meget høj sikkerhedsmargin, - f.eks. at wirer, der skal bære personer, har en brudstyrke, der er mindst 10 X højere end personens vægt 
 • Sæt kontrollen af alt udstyr i system. Der skal foretages nøjagtige tjek af udstyret før og efter brug. Fastlagte periodiske tjek skal ligeledes udføres. Udstyr, der er slidt, kasseres. Reparation af udstyr må kun foretages af eksperter.
 • Det udstyr, der skal have en angivelse af Safe Working Load (SWL- brudstyrke), skal have denne. Mangler den, må udstyret ikke anvendes
 • Udstyr, der har været udsat for en kraftig påvirkning, bør udskiftes, da brudstyrken kan være sænket
 • Opbevar udstyret, så det ikke forringes f.eks. af for høje temperaturer, syrer, olie, direkte lys, UV-stråling mv.
 • Oplysninger om valg af faldsikringsudstyr bør søges hos leverandører af faldsikringsudstyr
 • Kombination af de enkelte dele af faldsikringsudstyr skal være i overensstemmelse med brugsanvisningens anbefalinger
 • Pas generelt meget på slæk. Alle wirer, tove, mv. skal være stramme. Hvis en person eller en tung spot løsner sig, vil en slap sikkerhedswire betyde en meget større påvirkning af wiren, da personen/spotten når en vis acceleration og dermed kommer til at "veje" meget mere
 • Gør aldrig følgende:
  -binde knuder på wire/træktov
  -slå løkke med wire og krog
  -have flere ting/tov i samme krog, - maks. 1 sjækel/tov/rundsling
  -overskride SWL på spillet/wire/tov : Safe Work Load
  -bruge wirer med synlige skader/buk 
 • Brug stålwirer og stålkæder, hvor der forekommer meget høje temperaturer. Et polyesterreb kan smelte, hvis det er meget tæt på en varm lampe
 • Alle der går under rigge, mens der arbejdes på dem, skal anvende sikkerhedshjelme
 • Anvend korrekt teknik, når der arbejdes med manuelle kontravægtede træk. Hvis vægtforskelle mellem stang og "fisk" bliver for store, kan det indebære fare for at man mister kontrollen. - Læs mere i "Arbejdsmiljø på teatre" fra BAR service og tjenesteydelser www.bar-service.dk
 • Udskift om muligt manuelle træk med eltræk, der er mere sikre
 • Der bør altid være mindst to personer, der har træning i at redde en person ned fra højden, der er kommet i vanskeligheder og f.eks. er bevidstløs. Kan man ikke selv klare manøvren, skal der være en kendt procedure for, hvordan man tilkalder ekstern hjælp. 

 

 

Gode links:

 • Chris Higgs: "An Introduction to Rigging in the Entertainment Industry" ISBN 1 904031 12 9.