Unge

 

Arbejdsmiljøforholdet og kravene

 

Der findes særlige regler for, hvordan unge under 18 år skal beskyttes på arbejdspladsen. Unge må ikke under arbejde udsættes for fysiske eller psykiske belastninger, der på kort eller lang sigt er skadelige for deres sundhed eller udvikling.

 

I planlægningen af arbejdet og ved valg af arbejdsopgaver, skal ledelsen og kollegerne derfor tage hensyn til den unges manglende erfaring, manglende bevidsthed om risici samt det forhold, at unge under 18 år endnu ikke er fuldt fysisk og psykisk udviklede.

 

Unge under 18 år skal have grundig oplæring og instruktion, og de skal gøres bekendt med de foranstaltninger, arbejdspladsen har truffet med hensyn til deres sikkerhed og sundhed.

De unge skal arbejde under effektivt tilsyn af en person, der er fyldt 18 år, og har den fornødne indsigt i arbejdets art.

 

Desuden gælder følgende regler for unge under 18 år:

 • Manuel håndtering (løft, træk, skub, forflytning): Ved alle former for manuel håndtering skal der tages særligt hensyn til den unges alder, køn og fysik. Generelt må unge under 18 år ikke løfte og håndtere lige så tunge byrder som voksne. Ved løft må vægten normalt ikke overstige 12 kg - under optimale vilkår kan enkeltløft være op til 25 kg.
   
 • Maskiner: Unge under 18 år må ikke betjene maskiner, hvor det er muligt at komme i berøring med de bevægelige og bearbejdende dele af maskinen.
   
 • Kemiske stoffer og materialer: Unge under 18 år må som hovedregel ikke håndtere faremærkede produkter. Det vil sige produkter, der er omfattet af Miljøministeriets mærkningsregler.
   
 • Vold: Arbejde, der indebærer en risiko for vold, chikane eller anden truende adfærd, må kun varetages sammen med en person over 18 år med erfaring på området.
   
 • Hvis den unge kommer ud for psykiske belastninger eller vold under udførelse af arbejdet, er det vigtigt, at der bliver sørget for, at oplevelsen bliver bearbejdet.
   
 • Arbejdstid: Arbejdstiden må som udgangspunkt ikke overstige 8 timer pr dag eller 40 timer pr uge.
   
 • Aften- og natarbejde: Hovedreglen er, at unge under 18 år kun må arbejde i tidsrummet kl. 6.00 - 20.00. I restauranter, hoteller, grillbarer og lignende må unge dog arbejde indtil kl. 24.00.
   
 • Hviletid: Unge under 18 år skal have en samlet hvileperiode på 12 timer mellem vagternes afslutning og begyndelse. Der må ikke arbejdes over 6 døgn mellem 2 fridage.

Elever under 18 år må, som nødvendigt led i deres uddannelse, betjene rengøringsmaskiner og håndtere faremærkede produkter. Det skal dog foregå under opsyn af eller i samarbejde med en faguddannet og erfaren medarbejder.

Se bilaget til Bekendtgørelsen om unges arbejde, der beskriver tekniske hjælpemidler, anlæg og arbejdsprocesser, som unge under 18 år ikke må arbejde med.

 

Hvis der beskæftiges unge under 18 år herunder elever/lærlinge, skal arbejdspladsen i sin APV særskilt have vurderet de risici, som den/de unge kan komme ud for i deres arbejde.

 

 

Gode råd om tiltag og løsninger 

 • Udarbejd en liste over, hvad den unge skal instrueres i. Det er en god ide, at både den unge og den eller de, der giver instruktionen, sørger for at der bliver krydset af, når instruktionen er givet.
   
 • Lav med jævne mellemrum en opfølgning/kontrol af, at instruktionen følges.
   
 • Da det oftest er unge, der kommer ud for ulykker, er det godt med intensiv træning i ulykkesforebyggelse.
   
 • Gode arbejdsstillinger og – teknik skal indøves fra starten, brug derfor altid god tid til gennemgå, hvordan den unge skal arbejde.
   
 • Sørg også for, at den unges kolleger er bekendt med reglerne om unges arbejde.
   
 • Vær også opmærksom på, at den unge ikke håndterer rengøringsmaskiner, hvor det er muligt at komme i berøring med de bevægelige og bearbejdende dele af maskinen. Undtagelsen er, hvis det er et nødvendigt led i dennes uddannelse. Tjek da, at en erfaren medarbejder har opsyn med den unge.

 

Læs mere i DA’s pjece ”Ansættelse af børn og unge – Arbejdsmiljø og ansættelsesvilkår”, og Branchearbejdsmiljørådenes hjemmeside: www.ungmedjob.dk.

 

 

 

Gode links:

 • DA’s pjece: ”Ansættelse af børn og unge – Arbejdsmiljø og ansættelsesvilkår”. Kan købes via: www.da.dk
 • BFA'ernes hjemmeside: www.ungmedjob.dk