Gravide

 

Arbejdsmiljøforholdet og kravene

 

Arbejdet skal tilrettelægges sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt for alle medarbejdere, men det kan være nødvendigt at træffe særlige forholdsregler, så arbejdsopgaverne kan varetages af gravide.

 

Arbejdspladsen bør på forhånd have planer for, hvordan man vil håndtere den situation, at en medarbejder bliver gravid.

 

 

APV og risikovurdering

 

I forbindelse med APV-kortlægningen og risikovurderingen af påvirkninger mhp. farlighed, styrke og varighed skal det vurderes, hvilke arbejdsopgaver den gravide kan varetage, hvilke hun skal have hjælp til, og hvilke hun skal fritages for.

 

 

Påvirkninger, der kan udgøre en fare for graviditeten

 

En samlet oversigt over farlige påvirkninger for gravide kan ses i At-vejledning A.1.8: Gravides og ammendes arbejdsmiljø. I forhold til rengøringsbranchen skal fokus især rettes mod følgende områder, hvis de er aktuelle:

 • Farlige kemiske stoffer eller smittefarlige mikroorganismer
 • Tungt arbejde – tunge løft, belastende arbejdsstillinger, træk og skub
 • Stress, højt arbejdstempo, lang arbejdstid.

 

Gode råd om tiltag og løsninger

 

Graviditetspolitik

 

Det er en god ide at udarbejde en graviditetspolitik, som sætter rammerne for f.eks. aflastning, omplacering og dialog mellem den gravide, lederen og arbejdsmiljørepræsentanten. Formålet med en graviditetspolitik er at give trygge arbejdsvilkår, og at den gravide kan fortsætte sit arbejde frem til barselsperioden og genoptage det herefter.

Læs mere om graviditetspolitik i BFA Service - Turisme "Gravide i job" 

 

 

Løsning af problemer

Hvis der er problemer, prøv da at løse dem i denne prioriterede rækkefølge:

 • Påvirkninger søges primært løst gennem tekniske foranstaltninger eller ændret indretning af arbejdspladsen, således at den gravide uden fare kan klare arbejdet.
 • Kan det ikke lade sig gøre, skal der ske foranstaltninger i forbindelse med arbejdets planlægning og tilrettelæggelse. Her kan det f.eks. komme på tale at ændre arbejdstiden, eller at kolleger giver en hjælpende hånd.
 • Hvis det heller ikke er muligt i tilstrækkeligt omfang, skal den gravide omplaceres til andre opgaver.
 • Hvis den gravide ikke kan omplaceres, skal hun hjemsendes og henvises til egen læge mhp. fraværsmelding.

For at undgå eller begrænse fravær kan der suppleres med følgende løsninger:

 • Fleksible mødetider - f.eks. at kunne møde senere, når man har stærk morgenkvalme i stedet for at tage en hel sygedag
 • Reducere arbejdsmængden, undgå overarbejde, at gå på nedsat tid, at holde hvilepauser efter behov
 • At delvist fravær og tidsbegrænset fravær bliver en tydelig mulighed (f.eks. indtil et problem bliver løst, og en omplacering kan finde sted).

 

For rengøringspersonale bør der særligt være fokus på:

 • at gravide ikke håndterer faremærkede stoffer og materialer.
 • at den gravide undgår tunge løft og bæringer.  
 • at der er mulighed for pauser og en siddende aflastningsplads, således at for meget stående og gående arbejde undgås.
 • at undgå farlige mikroorganismer. Det er særdeles vigtigt, at håndhygiejnen er helt i top

 

Hvis det er nødvendigt skal sagkyndig bistand indhentes, f.eks. fra Arbejdstilsynet, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik eller arbejdsmiljørådgivere.

 

Læs mere i BAR service og tjenesteydelsers værktøjskasse: ”Gravide i job”. Kan downloades via www.bar-service.dk.

 

Gode links: