APV-spillet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APV-spillet - værktøjer

Download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vælger I at bruge APV-spillet i APV-arbejdet, så arbejder I ud fra en legende tilgang, der via et dialog-spil kommer rundt om alle APV-faserne på en sjov og enkel måde.

 

Den APV-proces, som beskrives her foregår ved 1 dialogmøde på ca. 3 timer. Hertil kommer arbejdsmiljøgruppens og mødelederens tid til forberedelse og opfølgning, samt afvikling af de initiativer, som sættes igang på baggrund af APV-processen.

 

Kort om metoden

Dialogspil er en måde, hvorpå I kan komme rundt om alle APV-faserne på en sjov og enkel måde. Tanken er, at I diskuterer en række udsagn om det psykiske arbejdsmiljø, som på forhånd er defineret på en række spillekort.

 

Sammen tager I stilling til de forhold, som påvirker jeres arbejdsmiljø – enten på positiv eller på negativ vis. Herefter prioriterer I de forhold, som har størst betydning for jeres trivsel, og I finder ud af, hvordan I bedst muligt kan styrke det, der virker og løse de problemer, som viser sig. 

 

De vigtigste forhold opsummerer arbejdsmiljøgruppen i en handleplan. Handleplanen godkendes af ledelsen, og medarbejderne bliver briefet om, hvilke handlinger, der konkret vil blive gennemført.

 

APV-spillet består af en række spillekort, som I skal bruge til APV-processen. Spillekortene kan downloades og printes ved at klikke her. Der findes mange forskellige dialogspil, man kan finde rundt omkring på internettet eller købe sig til.

 

Fordelen ved det spil I finder her, er at det er udviklet til en APV-proces om psykisk arbejdsmiljø, og derfor sikrer, at I kommer rundt om alle APV-faserne, som I skal. Spillereglerne til spillet er fastsat på forhånd, og de vejledninger I læser på denne og de efterfølgende sider tager afsæt i netop dette spil.  

 

Hvor kan metoden bruges?

Metoden fungerer godt som en ramme for dialog om jeres psykiske arbejdsmiljø fx på et personalemøde eller på en personaledag. Dialogspil kan bruges både i mindre og i større personalegrupper. Hvis der er tale om en større personalegruppe anbefales det at spille spillet i mindre grupper på 5-7 personer, så alle får mulighed for at give deres mening til kende.


Styrker

  • Spilmetoden gør det nemt og sjovt at komme rundt om alle de vigtige arbejdsmiljøforhold
  • Deltagerne er med til at prioritere forhold og handlemuligheder, det gør opfølgningen lettere, og giver en fælles forståelse af, at alt ikke kan lade sig gøre på samme tid
  • Alle bliver inddraget, men den enkelte bestemmer selv, hvor meget denne vil bidrage med. Det er en styrke, hvis man har at gøre med en medarbejdergruppe, som ikke er vant til at tale sammen om arbejdsmiljø eller tage ordet i større forsamlinger. 

Svagheder

  • Det kan være svært at komme rundt om alle kort uden at fortabe sig i gode historier og erfaringer fra deltagerne. Spilmetoden kræver derfor styring undervejs i processen. Til dette formål nedsættes en eller flere spilledere, som hjælper grupperne ved at styre ordet, uddybe forhold, der kan fremstå uklare og holde processen på sporet.
  • Der kan være branchespecifikke forhold, som spillet ikke dækker. Se mere om særlige brancheudfordringer her
  • I kan være med til at skabe fokus på problemfyldte områder, fordi I beder de ansatte forholde sig til alle vigtige områder af det psykiske arbejdsmiljø – også selvom de i udgangspunktet ikke fylder noget for medarbejderne.

Deltagere

Alle arbejdspladsens medarbejdere og ledere kan deltage.  Vær opmærksom på, at det har stor betydning for processen og resultatet, hvis for mange af jeres ansatte ikke deltager. Et bredt ejerskab for de initiativer som igangsættes, er afgørende for at få succes.

 

Indkald derfor til møderne i god tid, understreg vigtigheden af at deltage, udelad ikke nogen, alle har vigtige input til, hvad der skal til for at styrke det psykiske arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads.

 

Mødestyring   

Udnævn en spilstyrer, som har ansvaret for at få selve dagen til at glide på det praktiske og det indholdsmæssige plan. Det er også spilstyreren, som på møderen sikrer, at spillereglerne holdes, så I når målene med APV-processen. I større personalegrupper er det en god ide, at vælge en eller flere spilassistenter, som kan hjælpe spilstyreren under mødet.

 

APV-spillet kræver generelt ingen forudsætninger fra deltagere eller spilstyrer, men det er en fordel, hvis de personer, som styrer processen og samler op undervejs, er vant til at tale i forsamlinger og fungere som mødeleder. 

 

Det er spilstyrerens opgave at opsummere de prioriteringer og løsningsmuligheder, som de forskellige grupper er kommet frem til, og kommunikere dem ud til hele personalegruppen. På den måde får I en fælles forståelse af, hvordan jeres arbejdsmiljø ser ud.

 

Læs flere gode råd til spilstyreren her. Læs flere gode råd om ledelse og styring af hele APV-processen her.    

 

Tidsforbrug 

Et møde af 3 timers varighed. Hertil kommer 3-4 timers forberedelse for ansvarsgruppen, samt opfølgning og tidsforbrug i forbindelse opfølgning på mødet og de initiativer, som I igangsætter på baggrund af kortlægningen. Afsæt tid til at styre og drive APV-arbejdet, så jeres fælles arbejde ikke går tabt, fordi de ansvarlige personer ikke har tid til at følge op.

 

Mindre personalegrupper kan nå igennem alle faserne: Kortlægning, vurdering, prioritering og handling på samme møde. I større personalegrupper kan det være en fordel at adskille kortlægning fra prioritering og handling, så der bliver tilstrækkelig tid til arbejdet. Hvis I vælger at dele processen op på to møder, så afslut første møde med en opsummering af de udvalgte emner efter vurderingsfasen.
 

Se vejen igennem hver enkelt af APV-faserne med APV-spillet, ved at vælge i menuen i venstre side, eller gå direkte til første fase - afklaring og forberedelse