Farlige stoffer og materialer

 

Problemet og kravene

 

Ved farlige stoffer og materialer forstås alle stoffer og materialer, der kan have en uønsket effekt på de mennesker, der bliver udsat for stofferne.

Farlige stoffer kan medføre skader eller sygdom, hvis man kommer i kontakt med dem eller ikke bruger dem rigtigt. Ifølge reglerne skal farlige stoffer på arbejdspladsen fjernes, erstattes eller begrænses til et minimum.

 

Der er følgende generelle regler vedr. arbejde med farlige kemikalier:

  • Farlige stoffer, materialer og arbejdsprocesser skal erstattes med ufarlige, mindre farlige eller mindre generende stoffer, materialer og arbejdsprocesser
  • Der skal sørges for god almen ventilation og i tilfælde af luftforurening med bl.a. farlige stoffer også procesventilation
  • Der skal være en fortegnelse over de farlige stoffer og materialer, der bruges
  • Der skal være sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger på alle farlige stoffer og materialer
  • Der skal anvendes egnede værnemidler
  • Antallet af medarbejdere, der udsættes for farlige stoffer skal begrænses. 

Vedr. arbejdspladsbrugsanvisninger:

Der skal udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisninger for farlige stoffer og materialer, der indeholder en beskrivelse af de farer, som midlerne kan udgøre for mennesker og miljø, samt af de relevante forebyggende foranstaltninger og adfærdsregler på arbejdspladsen. (Brug evt. tillægsskemaet i At-vejledning C.0.11). 

Arbejdspladsbrugsanvisninger og sikkerhedsdatablade skal være tilgængelige for ansatte, der er beskæftiget med stoffet eller materialet. De skal vejledes i brugen heraf og have brugsanvisningen udleveret med effektiv instruktion.

 

For bedemænd og ansatte i krematorier udgør farlige stoffer og materialer dog et meget lille problem. Der bør overvejes forholdsregler i forhold til følgende tre påvirkninger:

 

 

Formaldehyd

Bedemænd og ansatte i krematorier kan blive udsat for små mængder formaldehyd, der fraspaltes fra formalin. Formalin anvendes i forbindelse med balsamering af lig. Når fx en zinkkiste, der er kommet fra udlandet, åbnes med henblik på omlægning af et balsameret lig til en trækiste kan der forekomme mindre påvirkninger. For den størst mulige sikkerhed bør der anvendes et åndedrætsværn med P3-filter og formaldehydfilter, og der bør være etableret en velfungerende mekanisk ventilation i arbejdslokalet. 

 

Hollmanin pulver og spray

Ved behov for at neutralisere generende lugt fra lig overstrør bedemænd afdøde med et pulver ved navn "Hollmanin pulver". Midlet fås også som spray.

Der er på nuværende tidspunkt ingen mistanke om, at stoffet kan være sundhedsskadeligt. For størst mulig sikkerhed anbefales det dog at anvende en P2-støvmaske og handsker samt at udarbejde en arbejdspladsbrugsanvisning.

 

Støv fra aske

I forbindelse med formaling af større partikler i asken fra forbrændingsovne, omhældning af asken til urner og ved indvendig rengøring og rensning af ovne bør støvpåvirkninger så vidt muligt undgås. Det anbefales at anvende en P2-støvmaske.

 

Gode links:

 • BFA Service - Turisme: "Inspirationsmateriale om arbejdspladsbrugsanvisninger", kan downloades fra: www.bfa-service.dk