Fakta om nyansatte

 

Arbejdsmiljøforholdet og kravene

 

Man kan som nyansat både være ny på arbejdsmarkedet, ny i branchen, ny i virksomheden eller have fået ny funktion i virksomheden.

 

Andelen af ulykker, hvor skadelidte er kommet til skade inden for det første års ansættelse, er steget meget i de senere år og har altid været relativ stor. En forebyggende indsats er meget nødvendig.

 

Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for oplæring og instruktion af nyansatte. Arbejdsgiveren har også pligt til at føre tilsyn med, at den nyansatte udfører arbejdet forsvarligt.

 

Pligten kan opfyldes ved:

 • at afklare, hvilket arbejde den nyansatte er kvalificeret til at udføre, og hvad den ansatte har af uddannelse, erfaring og personlige ressourcer.
 • at fastlægge, hvem der er ansvarlig for denne afklaring og hvornår.
 • at afklare hvordan oplæring skal ske (f.eks. ved demonstration, sidemandsoplæring, træning, kurser og klarlægning af tidligere erfaringer).
 • at afklare hvordan den nyansatte skal informeres om arbejdsmiljø, f.eks. personligt af lederen, af kollegaer, via møder, referater, opslag, instrukser, brugsanvisninger og APV.
 • at afklare hvordan det sikres, at den nyansatte har forstået og følger instruktioner og vejledninger. Det gælder især ved sprogbarrierer og læseproblemer.

 

Gode råd om tiltag og løsninger

 

Lav en liste over de emner, de nyansatte skal instrueres i. Listen kan f.eks. indeholde følgende:

 • Generelle sikkerhedsregler og afdelingsbestemte sikkerhedsregler
 • Adfærd i afdelingen
 • Sikkerhedsudstyr
 • Arbejdsbeskrivelser
 • Funktionsbeskrivelser
 • Brugsanvisninger
 • Specielle forhold - f.eks. arbejdsstillinger, tunge løft, farlige stoffer og materialer
 • Brug af maskiner
 • Retningslinjer for alarmering ved ulykker

 

Sørg for grundig oplæring ved sidemand eller instruktør og aftal, hvordan I følger op.

Sørg for at de ansvarlige for instruktion og tilsyn kender deres opgave og ved, hvad der forventes af dem.

Gode arbejdsstillinger og – teknik skal indøves fra starten, brug derfor altid god tid til at gennemgå, hvordan den nyansatte skal arbejde ved de forskellige arbejdsfunktioner.

 

Sørg for intensiv træning i ulykkesforebyggelse. Det er oftest nyansatte, der kommer ud for ulykker.

 

 

Særlige fokusområder for Hotel og restauration

 

Køkkenpersonale, catering og rengøringspersonale:

Vær særlig opmærksom på ulykkesforebyggelse, tunge løft og bæringer, arbejdsstillinger og farlige stoffer.

 

Serveringspersonale:

Vær særlig opmærksom på tunge løft og bæringer, arbejdsstillinger og forebyggelse af vold og trusler om vold. (Se faktaarket Chokerende begivenheder – Vold og trusler om vold.)

 

Reception:

Vær særlig opmærksom på forebyggelse af vold og trusler om vold. (Se faktaarket Chokerende begivenheder – Vold og trusler om vold.)

 

Gode links: